• Ve stanoveném termínu (do 30ti dnů po skončení akce) je žadatel povinen dodat v elektronické podobě krátké zhodnocení projektu spolu s  vyúčtováním a doložit jej naskenovanými kopiemi účetních dokladů (např. výdajových či příjmových pokladních dokladů, paragonů, faktur, smluv), výpisů z bankovního účtu v případě platby bankovním převodem atp.
    • Dále je povinen umístit logo Nadace na své internetové stránky, doložit fotografiemi uskutečnění projektu, přiložit propagační materiály s logem nebo textem o podpoře Nadace, jako doklad o plnění prezentace nadace a dále případné dokumenty o odezvě projektu v médiích.
    • Schválený nadační příspěvek musí být vyčerpán v roce, ve kterém byl poskytnut.
    • Pokud žadatel neodevzdá kompletní vyúčtování příspěvku do 30 dnů po skončení akce nebo prokazatelně zneužije příspěvek pro osobní obohacení a ne na realizaci schváleného projektu, je povinen poskytnutý příspěvek vrátit a to nejpozději do jednoho měsíce od doručení výzvy Nadací Munzarových. Navíc ztrácí nárok na jakoukoli budoucí finanční podporu ze strany Nadace.
    • V případě, že svůj závazek vrátit poskytnutý příspěvek řádně a včas nesplní, bude splnění tohoto závazku Nadací Munzarových vymáháno soudně.