Žádost, včetně příloh, zasílejte pouze v elektronické podobě.

Vaše žádost bude zaregistrována a její průběh můžete sledovat na internetových stránkách, pod příslušnou kolonkou. Veškerá dokumentace musí být v českém jazyce.
Do podpory Nadačních příspěvků právnických osob spadají pouze Občanská sdružení, Společnosti s ručením omezeným a Příspěvkové organizace.
  • Příloha č. 1 – Popis, dramaturgie a časové rozmezí projektu
   Stručně charakterizujte obsah, cíle, přínos a dramaturgii plánovaného projektu (max. 1 strana). V případě pořádání divadelních či koncertních představení, festivalů a jiných uměleckých vystoupení uveďte jména účinkujících a osob odpovědných za realizaci, program, místo a čas konání.
  • Příloha č. 2 – Celkový rozpočet projektu
   Vyčíslete veškeré předpokládané náklady na realizaci projektu a uveďte na které položky žádáte příspěvek z nadačních zdrojů a vyčíslete je. Hrazeny budou pouze náklady přímo spojené s projektem.
  • Příloha č. 3 – Návrh prezentace Nadace Munzarových
   Uveďte jakým způsobem a v jakém rozsahu budete veřejnost informovat o příspěvku nadace na Váš projekt (max. 1 strana).
  • Příloha č. 4 – Doklady o právní subjektivitě a IČ
   Musí být předloženy formou kopií.
   Společnost s ručením omezeným
   Aktuální výpis z obchodního rejstříku a příslušné oprávnění k podnikání, pokud nefiguruje osoba oprávněná jednat za žadatele ve výpisu, též platný doklad o tomto oprávnění;
   Občanské sdružení
   Registrované kompletní stanovy, pokud stanovy neobsahují údaj o IČ, také aktuální potvrzení Ministerstva vnitra o registraci, platný doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele (doklad o volbě příslušného statutárního zástupce, popř. zplnomocnění s jednoznačnou informací, kdo je statutární zástupce, doklad o jeho volbě, plná moc s identifikací a podpisem zmocněnce i zmocnitele);
   Příspěvkové organizace
   Kompletní zřizovací listina s uvedeným IČ, doklad o jmenování oprávněné osoby jednat za žadatele, popř. zplnomocnění s identifikací a podpisem zmocněnce i zmocnitele;
  • Příloha č. 5 – Doklad o bankovním spojení žadatele
   Doložte doklad o aktuálním bankovním spojení, na které bude v případě schválení projektu poskytnuta finanční částka: kopie smlouvy o vedení bankovního účtu u banky v ČR, případně zřizovací dekret, nebo kopie záhlaví aktuálního výpisu z bankovního účtu. Z uvedených dokumentů musí vyplývat jméno žádajícího subjektu a jeho číslo bankovního účtu.