Žádost, včetně příloh, zasílejte pouze v elektronické podobě.

Vaše žádost bude zaregistrována a její průběh můžete sledovat na internetových stránkách, pod příslušnou kolonkou. Veškerá dokumentace musí být v českém jazyce.
  • Příloha č. 1 – Popis a dramaturgie projektu
   Stručně charakterizujte obsah, cíle, přínos a dramaturgii plánovaného projektu. Jména účinkujících a osob odpovědných za realizaci, program, místo a čas konání. (max. 1 strana).
  • Příloha č. 2 – Celkový rozpočet projektu
   Vyčíslete veškeré předpokládané náklady na realizaci projektu a uveďte na které položky žádáte příspěvek z nadačních zdrojů a vyčíslete je. Hrazeny budou pouze náklady přímo spojené s projektem.
  • Příloha č. 3 – Návrh prezentace Nadace Munzarových
   Uveďte jakým způsobem a v jakém rozsahu budete veřejnost informovat o příspěvku z Nadace na Váš projekt (max. 1 strana).
  • Příloha č. 4 – Strukturovaný životopis
   Uveďte základní údaje o Vašem dosaženém vzdělání, vyjmenujte profesionální úspěchy z daného oboru a zkušenosti při realizaci samostatných či kolektivních projektů. V případě fyzické osoby – podnikatele, přiložte kopii výpisu ze živnostenského popř. obchodního rejstříku.
  • Příloha č. 5 – Doklad o bankovním spojení žadatele
   Doložte doklad o aktuálním bankovním spojení, na které bude v případě schválení příspěvku poskytnuta finanční částka:
   kopie smlouvy o vedení bankovního účtu u banky v ČR, nebo kopie záhlaví posledního výpisu z bankovního účtu.