POKYNY NUTNÉ PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTÍ O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

z prostředků NADACE MUNZAROVÝCH

  • Veřejné výběrové řízení z prostředků Nadace probíhá dvakrát do roka, nebude-li vyhlášeno jinak. Vypsání jednotlivých Výzev, bude vyvěšeno na internetových stránkách.
  • Žádost, včetně příloh, zasílejte pouze v elektronické podobě.
   Vaše žádost bude zaregistrována a její průběh můžete sledovat na internetových stránkách. Veškerá dokumentace musí být v českém jazyce.
  • O výsledcích každého výběrového řízení budou žadatelé veřejně vyrozuměni na internetových stránkách nejpozději do deseti dnů po skončení Výzvy
  • Výběrové řízení je určeno pro podnikající fyzické a právnické osoby. Právnické osoby musí mít sídlo v České republice. 
  • Všechny přílohy uvedené ve formuláři Žádosti jsou povinné
  • Pokud žadatel odevzdá špatně vyplněnou žádost nebo ji doručí po termínu vyhlášení, bude z výběrového řízení dané výzvy vyřazen. 
  • Žadatel nemá nárok na poskytnutí finančního příspěvku, pokud se neslučuje s Výzvou nebo Statutem Nadace.
  • Nadace nemá povinnost po rozhodnutí správní rady o udělení nadačního příspěvku odůvodňovat svá rozhodnutí. Rozhodnutí je pouze její svobodnou vůlí a v její kompetenci. 
  • Schválený nadační příspěvek musí být vyčerpán v roce, ve kterém byl poskytnut. 
  • Žadatel při předložení žádosti souhlasí s uvedením osobních údajů a údajů o projektu, včetně rozhodnutí správní rady, na webových stránkách a v materiálech Nadace.
  • Žadatel svým podpisem na žádosti potvrzuje, že se seznámil s veškerými pravidly a náležitostmi výběrového řízení.