Žadatel - název (vyžadováno)

Právní forma (vyžadováno)

(vyžadováno)

DIČ (vyžadováno)

Plátce DPH (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Mobilní telefon (vyžadováno)

Telefon/Fax

Bankovní spojení žadatele - majitele účtu (vyžadováno)

Sídlo - Ulice (vyžadováno)

Číslo popisné (vyžadováno)

Číslo orientační (vyžadováno)

Okres (vyžadováno)

Pošta (vyžadováno)

PSČ (vyžadováno)

Město (vyžadováno)

Název projektu (vyžadováno)

Celkové předpokládané náklady projektu (v Kč) (vyžadováno)

Požadovaná výše podpory (v Kč) (vyžadováno)

Z toho investiční výdaje (jsou ty, které vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Tzn. cena pořízení majetku a další vedlejší náklady na pořízení) (vyžadováno)

Neinvestiční výdaje (Jsou provozní náklady – např. nákup zásob, mzdové náklady atd.) (vyžadováno)

K žádosti připojuji tyto povinné přílohy:

Příloha č. 1 - Popis, dramaturgie a časové rozmezí projektu
zde nahrajte soubor

Příloha č. 2 - Celkový rozpočet projektu
zde nahrajte soubor

Příloha č. 3 - Návrh prezentace Nadace Munzarových v rámci realizace projektu
zde nahrajte soubor

Přílohy č. 4 - Doklady o právní subjektivitě žadatele a registraci IČ a o osobě oprávněné jednat za žadatele

Doklad o právní osobnosti žadatele (kopii výpisu z obchodního rejstříku, platné stanovy s čitelným otiskem registrace MV ČR, statut společnosti, apod.)
zde nahrajte soubor

Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu
zde nahrajte soubor

Kopie dokladu o přidělení IČ žadateli (má-li žadatel přiděleno IČ)
zde nahrajte soubor

Kopie rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty, z níž je patrné přidělení DIČ (je-li žadatel plátcem DPH)
zde nahrajte soubor

Příloha č. 5 - Doklad o aktuálním bankovním spojení na žadatele
zde nahrajte soubor

Prostor pro jakoukoliv Vaší doplňkovou zprávu

Prohlášení Nadace Munzarových
Správní rada projednává pouze řádně vyplněné žádosti včetně příloh, které byly Nadaci doručeny elektronickou formou v řádném termínu vyhlášení. K žádostem nesplňujícím tyto podmínky Nadace nepřihlíží.
Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu se svým posláním vyjádřeným ve statutu a se zákonem č. 89/2012Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
O výsledcích výběrového řízení bude správní rada informovat nejpozději do deseti dnů po skončení Výzvy na internetových stánkách Nadace.
Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
Žadatel nemá nárok na poskytnutí finančního příspěvku, pokud se neslučuje s Výzvou nebo Statutem Nadace.
Pokud žadatel odevzdá špatně vyplněnou žádost nebo ji doručí po termínu vyhlášení, bude z výběrového řízení dané Výzvy vyřazen.
Nadace nemá povinnost po rozhodnutí správní rady o udělení nadačního příspěvku odůvodňovat svá rozhodnutí. Rozhodnutí je pouze její svobodnou vůlí a v její kompetenci.
Schválený nadační příspěvek musí být vyčerpán v roce, ve kterém byl poskytnut.

Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že žadatel nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči Nadaci, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek.
Prohlašuji, že nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní, vyrovnávací nebo insolvenční řízení, nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.
Souhlasím se zveřejněním názvu, sídla, IČ, výše poskytnuté podpory a účelu, na nějž je podpora poskytována, včetně názvu projektu.
Prohlašuji, že v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti pro účely dotačního řízení.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.

Souhlasím s výše uvedenými prohlášeními
Ano