Účel Nadace Munzarových se realizuje ve shodě s obecně prospěšnými a dobročinnými cíli. Nadace Munzarových bude všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života. Působit v rozvoji duchovních hodnot, ochraně lidských práv a humanitárních hodnot. Ochraně životního prostředí, kulturních památek, tradic, rozvoje vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu a všeobecně přispívat ke zlepšení kvality života.

Cílem Nadace Munzarových je:

  • Podpora kultury a umění;
  • Podpora zdravotnictví, sociálních a humanitárních hodnot;
  • Podpora zlepšování kvality života;
  • Podpora výchovy a vzdělávání;
  • Podpora rozvoje sportu a tělovýchovy;
  • Podpora ochrany životního prostředí;
  • Podpora rozvoje občanské společnosti.

 
K dosahování účelu a cílů, pro který byla Nadace Munzarových zřízena, používá výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku Nadace, který může být tvořen peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami. Nadační příspěvek může Nadace Munzarových poskytnout výhradně v souladu s účelem Nadace. Nadační příspěvek může být poskytován fyzickým i právnickým osobám, které mají bydliště nebo sídlo na území České republiky i mimo ní.

Munzar, Munzarová, foto: Martin Kubica  
Foto: Martin Kubica